åKOMPANI

Miljö, arbetsmiljö och kvalitetsarbete

En ständig utveckling för miljön

ÅKOMPANI är kvalitetssäkrade enligt ISO 9000. Vi arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra vårt miljötänk genom att prova nya material och utforska mer energisparande arbetssätt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vårt förhållningssätt till miljö och omvärld.

ProdukterVårt mål är att minimera miljöpåverkan från våra produkter under hela dess livscykel. Detta genom att undersöka vilka miljöavtryck materialen gör vid tillverkning och då det behövs, informera om miljökonsekvenser som kan dyka upp längs vägen. Ett praktiskt exempel på detta är att all printning som sker under vårt tak är fri från emissioner och lösningsmedel. Vi har också en mängd olika PVC-fria material att erbjuda. Vi återanvänder i stor utsträckning förpackningsmaterial. Restmaterial komprimeras och går till en värmecentral där energin tas tillvara.

Hushålla med resurserEn viktig aspekt i miljöarbete är förstås att i största möjliga utsträckning hushålla med våra natur- och energiresurser. För att uppnå detta ska vi göra miljöbedömningsstudier inför inköp eller investering i ny utrustning. Vår elleverantör är Skellefteå Kraft som levererar 100% förnybar el.

Vi strävar efter att använda material till sin fullaste möjliga potential och reducera uppkomst av avfall. Vi satsar på en effektiv insamling av våra avfallsprodukter och en effektiv återvinningshantering.

Våra anställdas aktiva medverkanVi ska tillsammans med våra anställda fastställa en livssyn med utgångpunkt i att jobba kretsloppsanpassat och ansvarstagande vad gäller miljötänk. Detta gör vi genom att förverkliga företagets miljösatsning och ta vårt ansvar kring miljömedvetenhet och en säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Våra anställda är vår viktigaste resurs. Det är givetvis viktigt för oss att de trivs och mår bra. Målet är att minimera skador och risker för fysisk eller psykisk ohälsa. Vårt arbetsmiljöarbete fortgår löpande och nedan följer några exempel på detta:

  • Arbetsbelastning – Vid för tunga lyft eller vid arbetspass med stor belastning i övrigt görs en åtgärd för att skydda den anställda och hitta alternativa metoder för att utföra arbetet.
  • Risker för olyckor – Vid arbetssituationer som kan innebära olycksrisker görs en bedömning och åtgärd för att eliminera dessa.
  • Trivsel på arbetsplatsen – Ett vänligt bemötande är avgörande för en trivsam tillvaro i arbetet. Både företagsledare och anställda ska visa ömsesidig respekt för varandra och skapa en positiv social samvaro.
  • Kränkande särbehandling – mobbning eller andra trakasserier får inte förekomma. Vid uppkomst av ett kränkande beteende av eller mot någon på arbetsplatsen beivras detta.

Kvalitetsarbete

Kvalitet är ett av våra viktigaste ledord. Efter många års erfarenhet har Åkompani arbetat fram metoder för att kunna säkerställa att vi levererar produkter till kundens fulla tillfredsställelse. Varje beställning ska genomgå särskilda steg för att uppnå detta.

  • Vi beaktar en rad aspekter i kundens önskemål, såsom om det är genomförbart, när det ska vara klart, vad produkten har för funktion (för att kunna välja rätt material), kundens förväntningar och pris för att nämna några exempel.
  • Vid ordermottagande skickas en bekräftelse till kund.
  • Ett korrektur skickas för att säkerställa att vi förstått kundens önskemål. Ingenting produceras innan kunden har givit sitt godkännande.
  • Innan tidsangivelse gör vi en bedömning om den är möjlig att utföra inom den önskade tiden.
  • Vid behov skickas offert för att säkerställa överenskommelse av pris.

Förutom dessa fastlagda rutiner är vi mycket noggranna och har en hög arbetsmoral. Det är viktigt för oss att göra ett bra jobb. Vi mår bra av att göra vår kund glad!